Statut stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Zaborskie Towarzystwo Naukowe, zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieści się w Brusach.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§6
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§7
Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
 
1. Inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Zaborskiej.
 
2. Upowszechnianie dostępu do informacji i wiedzy.
 
3. Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, obrony praw człowieka i obywatela.
 
4. Inicjowanie debat publicznych w istotnych sprawach dla społeczności lokalnych.
 
5. Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Ziemi Zaborskiej.
 
6. Wzmacnianie tożsamości regionalnej, promocja języka i kultury kaszubskiej.
 
7. Upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju, ekologicznych źródeł wytwarzania energii i transportu.
 
8. Wspieranie bezpiecznych i ekologicznych form aktywnego wypoczynku.
 
9. Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela, ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.
 
10. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.
 
11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

12.Działania na rzecz pełnego zatrudnienia, przedsiębiorczości i innowacyjności.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1. Prowadzenie działalności wydawniczej, informatycznej i filmowej.
 
2. Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów, konferencji, imprez turystycznych, konkursów i szkoleń.
 
3. Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi.
 
4. Opiniowanie decyzji planistycznych organów rządowych i samorządowych.
 
5. Promowanie walorów turystycznych Ziemi Zaborskiej oraz Kaszub.
 
6. Prowadzenie badań naukowych i inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i dóbr kultury Ziemi Zaborskiej.
 
7. Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu obronę praw człowieka i obywatela, ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.
 
8. Prowadzenie biura porad obywatelskich oraz udzielanie bezpłatnych porad prawnych.
 
9. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży i współpraca z placówkami oświatowymi.
 
10. Wdrażanie programów edukacyjnych i ekologicznych promujących region i jego dziedzictwo.

11.Wdrażanie programów na rzecz zatrudnienia, przedsiębiorczości i innowacyjności.
§ 10
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, cały dochód z działalności stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 
1) członków zwyczajnych,
 
2) członków wspierających,
 
3) członków honorowych.
§13
l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 
6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§14 1
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
 
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
 
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 
3) aktywnego wspierania działań Stowarzyszenia na miarę swoich możliwości i w zakresie swoich zainteresowań.
§15
1. Za zgodą Zarządu członek Stowarzyszenia może brać udział – z głosem doradczym – w obradach Zarządu.
 
2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 
3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§16. 1.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 
4) naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 decyzję podejmuje Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3.
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§17.1.
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
 
1) Walne Zebranie Członków,
 
2) Zarząd,
 
3) Komisja Rewizyjna.
§18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 
4. Członkowie komisji rewizyjnej stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 
5. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 
6. Członkowie komisji rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 19.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.
§ 20.1
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
§ 21.1
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3.
Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
4.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 
1) Zarząd,
 
2) Komisja Rewizyjna,
 
3) co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
5.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
6.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
7.
W przypadku nie dojścia do zwołania Walnego Zebrania Członków z braku kworum w pierwszym terminie, zebranie może odbyć się w drugim terminie bez konieczności dodatkowego powiadamiania członków przy obecności co najmniej 20 % członków.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
 
2) podejmowanie uchwał o kierunkach działania Stowarzyszenia,
 
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§23.1.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 
1) z własnej inicjatywy,
 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 
3) na pisemny wniosek co najmniej 15 członków.
2.
Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2 i 3.
3.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§24
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 
2. Zarząd składa się z 1 do 3 członków.
$25.1.
Do zakresu działania Zarządu należy:
 
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 
5) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Zarządu na zewnątrz, zawierania umów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia.
 
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 
9) wszystkie inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów statutowych.
2.
Osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Zarządu na zewnątrz mogą używać tytułu prezesa Stowarzyszenia.
3.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis przynajmniej jednego członka Zarządu.
§26.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków. Uchwałę o liczbie członków Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków.
§27.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
   
§28.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 29.
W przypadkach określonych w § 27 pkt. 4. Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a posiedzenie Zarządu zwołane nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 30.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§31.1.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 
1) składki członkowskie,
 
2) darowizny, zapisy i spadki,
 
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 
4) dotacje.
2.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.
Gospodarując swym majątkiem stowarzyszenie stosuje się do wymogów określonych w art. 20 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wymaga zwykłej większości głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.