Konkurs na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami

Lokalny Program Ekologiczny

- 2012-10-04 20:40:33

Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Burmistrz Brus zapraszają do udziału w Konkursie na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami.

REGULAMIN

Konkursu na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową

związaną z Zaborami

 

 1. Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i podyplomową poświęconą Ziemi Zaborskiej jest Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Gmina Brusy.

 2. Celem Konkursu jest zebranie i wyróżnienie prac związanych z tematyką Zaborów. Ponadto celem jest zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Zaborów, ochrony przyrody i ekologii oraz podjęcie przez nich różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne.

 3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają możliwość publikacji całości bądź fragmentów nagrodzonych prac konkursowych w materiałach promujących gminę Brusy oraz region Zaborów.

 4. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci, absolwenci, którzy złożyli i obronili prace w latach ubiegłych i w roku bieżącym do 30 października 2012r.

 5. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć Zaborów w zakresie

 • zrównoważonego rozwoju,

 • ekologii,

 • turystyki,

 • ochrony przyrody,

 • kultury i tradycji regionu,

 • innej tematyki związanej z Zaborami.

 1. Fundusz nagród jest tworzony przez Organizatorów Konkursu. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców Konkursu:

 • staż w Urzędzie Miejskim w Brusach, lub

 • autor najlepszej pracy – nagroda o wartości 1500,00zł;

 • za II miejsce – nagroda o wartości 1000,00zł;

 • za III miejsce – nagroda o wartości 500,00zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród dla laureatów Konkursu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w Konkursie.

 

Osoby, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązane są do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Za termin ogłoszenia Konkursu przyjmuje się 27 września 2012 roku. Termin zakończenia Konkursu określa się na 24 listopada 2012 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2012 roku.

 2. Egzemplarze pracy przekazanej na Konkurs stają się własnością Organizatorów Konkursu, nie podlegają zwrotowi i pozostają w archiwum ZTN i Urzędu Miejskiego.

 3. Autorzy prac z dniem zgłoszenia pracy do konkursu udzielają na czas nieokreślony upoważnienia Organizatorom do nieodpłatnego korzystania z prac, w tym publikacji w całości lub w części.

 4. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest złożenie dwóch egzemplarzy pracy/ksero pracy (w oprawie miękkiej lub twardej w formie pisemnej) wraz z dwoma egzemplarzami wersji elektronicznej, załączenie dwóch egzemplarzy streszczenia pracy nie przekraczającego objętości jednej strony formatu A4, wypełnionego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 (dostępny do pobrania na stronie internetowej Zaborskiego Towarzystwa Naukowego http://www.ztn.com.pl/ i Gminy Brusyhttp://brusy.pl/ ).

 5. Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów w składzie co najmniej 3 osób.

 6. Najważniejsze kryteria oceny pracy:

 • związek z Zaborami;

 • wartość poznawcza pracy;

 • wartość źródłowa i dokumentacyjna;

 • innowacyjność tematu;

 • przydatność i zastosowanie w praktyce.

 1. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu Konkursu.

 2. Prace należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową o Zaborach osobiście lub drogą pocztową:

 • w siedzibie ZTN: ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy lub

 • w Urzędzie Miejskim w Brusach: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

 1. Bliższych informacji na temat konkursu udziela Krzysztof Zabrocki tel.: 791 764 247,ztn@ztn.com.pl oraz Iwona Wałdoch tel.52 396 93 12 promocja@brusy.pl

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji.

http://www.ztn.com.pl/files_wyd/43_FORMULARZ%20ZG%C5%81OSZENIOWY.pdf

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Lokalny program ekologiczny Ziemia Zaborska słoneczna i czysta”

                                      Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.