Nieodpłatna pomoc prawna nie tylko w Brusach

NOWOŚCI

- 2016-01-12 15:38:49

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1255) powiaty realizują od dnia 1 stycznia 2016 roku zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Powiecie Chojnickim działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w:

1) Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a (biuro zlokalizowane w budynku Eksperymentarium) - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.      

                        Harmonogram: poniedziałek – piątek  10.00-14.00. 

2) Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a  (biuro zlokalizowane w budynku Eksperymentarium)  – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.     

                        Harmonogram:  poniedziałek – piątek  14.00-18.00. 

3) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku, ul. Dworcowa 15 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

                        Harmonogram:  poniedziałek – piątek  7.30-11.30.4) Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1 – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe
                                          
                           Harmonogram:  poniedziałek, środa     8.00- 12.00
                                                  wtorek                      13.00- 17.00
                                                  czwartek, piątek          7.00- 11.00 


Zaborskie Towarzystwo Naukowe prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  w powiatach województwa pomorskiego:
- Miasto Słupsk
- Powiat Słupski
- Powiat Bytowski
- Powiat Pucki
- Powiat Starogardzki
- Powiat Tczewski

oraz w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego:
- Miasto Toruń
- Powiat Włocławski
- Powiat Golubsko-Dobrzyński
- Powiat Grudziądzki
- Powiat Świecki
- Powiat Tucholski

 1.Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach dot. punktów a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2.Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowegoc) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna
pomoc prawna:

 

Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:

Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

 

- oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
- pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny

 

ważna Karta Dużej Rodziny

Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Weterani lub weterani poszkodowani

 

ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

 

dokumenty stwierdzające tożsamość

Osoby, które ukończyły 65 lat

 

dokumenty stwierdzające tożsamość

Osoby, które w wyniku wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty 

 

oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

Osoby, o których mowa w punktach od 1-6, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

 

pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów 

 

 

   
 


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.