IV edycja Konkursu na pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami

NOWOŚCI

- 2015-05-27 15:13:44

Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Burmistrz Brus zapraszają do udziału w IVedycji Konkursu na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami.

REGULAMIN III EDYCJI

Konkursu na pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową

związaną z Zaborami 1. Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową poświęconą Ziemi Zaborskiej jest Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Gmina Brusy.

 2. Celem Konkursu jest zebranie i wyróżnienie prac związanych z tematyką Zaborów. Ponadto celem jest zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Zaborów, ochrony przyrody i ekologii oraz podjęcie przez nich różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne.

 3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają możliwość publikacji całości bądź fragmentów nagrodzonych prac konkursowych w materiałach promujących gminę Brusy oraz region Zaborów.

 4. W Konkursie w 2015r. mogą wziąć udział wszystkie prace obronione do dnia 31.08.2015r. (również z lat ubiegłych), jeśli tylko nie brały udziału w I, II i III edycji Konkursu.

 5. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć Zaborów w zakresie

 • zrównoważonego rozwoju,

 • ekologii,

 • turystyki,

 • ochrony przyrody,

 • kultury i tradycji regionu,

 • innej tematyki związanej z Zaborami.

 1. Fundusz nagród jest tworzony przez Organizatorów Konkursu. Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla zwycięzców Konkursu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w Konkursie.

Warunkiem otrzymania nagród przez laureatów jest osobiste uczestnictwo w rozstrzygnięciu Konkursu, o którego terminie uczestnicy zostaną powiadomieni przynajmniej 10 dni wcześniej. W wyjątkowych wypadkach losowych możliwy jest odbiór nagród przez pełnomocnika.

 1. Za termin ogłoszenia Konkursu przyjmuje się 1 czerwca 2015 roku. Termin zakończenia Konkursu określa się na 30 września 2015 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2015 roku.

 2. Egzemplarze pracy przekazanej na Konkurs stają się własnością Organizatorów Konkursu, nie podlegają zwrotowi i pozostają w archiwum ZTN i Urzędu Miejskiego.

 3. Autorzy prac z dniem zgłoszenia pracy do konkursu udzielają na czas nieokreślony upoważnienia Organizatorom do nieodpłatnego korzystania z prac, w tym publikacji w całości lub w części.

 4. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest złożenie dwóch egzemplarzy pracy/ksero pracy (w oprawie miękkiej lub twardej w formie pisemnej) wraz z dwoma egzemplarzami wersji elektronicznej, załączenie dwóch egzemplarzy streszczenia pracy nie przekraczającego objętości jednej strony formatu A4, wypełnionego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 (dostępny do pobrania na stronie internetowej Zaborskiego Towarzystwa Naukowego http://www.ztn.com.pl/ i Gminy Brusy http://brusy.pl/ ).

 5. Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów w składzie co najmniej 3 osób.

 6. Najważniejsze kryteria oceny pracy:

 • związek z Zaborami;

 • wartość poznawcza pracy;

 • wartość źródłowa i dokumentacyjna;

 • innowacyjność tematu;

 • przydatność i zastosowanie w praktyce.

 1. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu Konkursu.

 2. Prace należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową o Zaborach osobiście lub drogą pocztową:

 • w siedzibie ZTN: ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy lub

 • w Urzędzie Miejskim w Brusach: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

 1. Bliższych informacji na temat konkursu udziela Krzysztof Zabrocki tel.: 791 764 247, ztn@ztn.com.pl oraz Iwona Wałdoch tel.52 396 93 12 promocja@brusy.pl

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji.


  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  http://www.ztn.com.pl/files_wyd/101_FORMULARZ%20ZG%C5%81OSZENIOWY%202015.pdf

  REGULAMIN KONKURSU

  http://www.ztn.com.pl/files_wyd/98_Konkurs%20na%20prace%20magistersie%202015.pdf


Artukuł nie został jeszcze skomentowany. Możesz być pierwszy!

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.