Konkurs fotograficzny „Ziemia Zaborska – miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś” - III edycja

NOWOŚCI

- 2015-05-27 15:00:50

III edycja Konkursu fotograficznego „Ziemia Zaborska – miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś”

Konkurs fotograficzny

 

Ziemia Zaborska – miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś”

III edycja

Celem Konkursu jest gromadzenie dokumentacji fotograficznej współczesnej i dawnej prezentującej dorobek i historię społeczności lokalnej i walorów przyrodniczych Ziemi Zaborskiej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności młodego pokolenia i tradycji rodzinnych.

 1. Organizatorem Konkursu jest Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Konkurs jest przeprowadzany we współpracy z Centrum Biblioteki i Kultury w Brusach i Gminą Brusy.

 2. Kategorie konkursowe:

I. Aktywna młodzież na Zaborach (dokumentacja działań grup szkolnych, pozaszkolnych, wolontariatu, itd.);

II. Stara fotografia (rodzinna i historyczna XIX, XX w. związana z Zaborami);

III. Fotografia przyrodnicza i kulturowa (obszar Ziemi Zaborskiej).

 1. Po rozstrzygnięciu Konkursu odbędzie się wernisaż z wręczeniem nagród, a wystawa pokonkursowa prezentowana będzie na terenie Gminy Brusy, w świetlicach, bibliotekach, szkołach i miejscowościach turystycznych na Zaborach. Organizatorzy przewidują wydanie widokówek prezentujących część nagrodzonych prac oraz wykorzystanie prac konkursowych w materiałach promocyjnych ZTN i Gminy Brusy oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

 3.  Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w każdej z kategorii I i III 

 (w kategorii II. Stara fotografia ilość nadsyłanych zdjęć jest nieograniczona).

 1. Technika wykonania prac jest dowolna.

 2. Prace w kategoriach I i III (w formacie JPG i plikach min 2 MB) należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet na adres: ztn.konkurs@interia.pl.

 3. Prace w kategorii II - fotografie lub skany - należy dostarczać Pocztą lub osobiście na adres: - Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy,

- Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy albo

- Chata Kaszubska, Brusy Jaglie 11b, 89-632 Brusy.

Wszystkie fotografie z kategorii II dostarczone do organizatora zostaną zwrócone uczestnikom. Istnieje możliwość zeskanowania na miejscu dostarczonych zdjęć bez konieczności pozostawiania fotografii u Organizatora.

 1. W pracach kategorii historycznej ważnym kryterium oceny będzie szczegółowe opisanie fotografii (miejsca, uczestników, czasu, okoliczności wykonania zdjęcia, w miarę możliwości autora zdjęcia itp.).

 2. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, tytuł pracy ewentualnie komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć lub oświadczenie, że jest się właścicielem zdjęcia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

 3. Zdjęcia należy nadsyłać od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2015 r. Informacja o terminie rozstrzygnięcia Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ztn.com.pl.

 4. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

 6. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.ztn.com.pl.

 7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.

 8. Organizatorzy przewidują cenne nagrody.

 9. W kategorii II. Stara fotografia nagrodzona zostanie osoba, która dostarczy największą ilość zdjęć.

 10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród dla laureatów Konkursu.

 11. Nagrody zostaną wręczone laureatom na ogłoszeniu wyników. Uczestnicy, którzy nie odbiorą nagród w tym terminie mogą odebrać je w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie ZTN: Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy.

 12. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

 14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach promocyjnych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do Organizatora oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

 15. Bliższych informacji na temat Konkursu udzielają: Krzysztof Zabrocki tel.: 791 764 247, Zbigniew Gierszewski tel.: 692 240 171; ztn@ztn.com.pl, Krzysztof Gradowski tel.: 52 398 32 02.

 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji.


  Regulamin dostępny jest na stronie 

  Regulamin  Załączniki do pobrania na stronach:

  http://www.ztn.com.pl/files_wyd/102_Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20konkursu%202015.pdf

  http://www.ztn.com.pl/files_wyd/97_Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20konkursu%202015.pdfKomentarze


Autor: ania, Data: 2015-12-06 22:07:40

No właśnie? Co z wynikami? Już dawno powinny być?
W zeszłym roku już dawno były (pomimo przedłużenia terminu nadsyłania zdjęć aż o miesiąc)

Autor: alka, Data: 2015-12-03 06:40:59

co z wynikami konkursu

Autor: ala, Data: 2015-11-18 19:13:16

co z wynikami???

Autor: agnieszka, Data: 2015-10-08 08:22:46

a ja jak robię zdjęcia dla 'złowienia nagrody' to umyka mi natchnienie i przestaję się dobrze bawić, przynajmniej będzie w razie wygranej niespodzianka :-))

Autor: Wanda, Data: 2015-09-29 19:46:12

Przy tak dokładnym regulaminie (i 2 załącznikach) wypadałoby Organizatorom podać konkretnie, jakie będą nagrody, co byłoby wyrazem szacunku i powagi w stosunku do osób biorących udział w tym konkursie. Wiele osób, które nie znają nagród w (obojętnie jakim) konkursie po prostu omija je przysłowiowym "szerokim łukiem"...

Dodawanie komentarza

Imię / pseudonim:

Adres e-mail:

Treść:

Polityka Prywatności serwisu | Ochrona danych Osobowych

Zaborskie Towarzystwo Naukowe wspiera Związek Biur Porad Obywatelskich. Przekaż swoj 1% na ZBPO w Warszawie KRS: 0000021621.